Studzienka wpustowa

wpust-deszcz

Zastosowanie

Przeznaczeniem studni jest odbiór wód opadowych z powierzchni utwardzonych, odseparowanie części stałych oraz wentylacja systemów kanalizacji deszczowej. Mogą one być montowane w obszarach ruchu pieszego jaki i kołowego, w gruntach o dowolnych parametrach, przy klasie ekspozycji od XA1.

Do studzienek mogą być podłączone przewody w zakresie wymiarowym DN 40 do DN 250 mm wykonywane z dowolnych materiałów dopuszczonych do stosowania przy budowie sieci kanalizacyjnej.

Przykładowe zastosowania studni wpustowych:

Przykładowe zastosowania elementów studni typu BN:

 • kanalizacja deszczowa pod drogami i parkingami
 • studnie rewizyjne niewłazowe
 • studnie w systemach drenażowych
 • studnie schładzające w kotłowniach

Parametry wyrobów

Studnie wpustowe produkowane są w oparciu o normę PN‑EN 1917:2004.

 • klasa betonu wg PN‑EN 206–1: C35/45, możliwe – C40/50, C45/55 HSR – siarczanoodporny
 • nasiąkliwość do 5% możliwe do 4%
 • klasa ekspozycji XA1
 • wodoszczelność W10
 • mrozoodporność F150
 • szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm
 • wskaźnik w/c nie większy niż 0,4
 • beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach
 • wodoszczelność elementów betonowych oraz złączy – 0,5 bar
 • obciążenie niszczące przy badaniu kręgów na zgniatanie – powyżej 30 kN/m

Wytrzymałość na pionowe obciążenia elementów wieńczących:

 • obciążenie próbne – powyżej 120 kN
 • obciążenie niszczące – powyżej 300 kN

Dennice monolityczne – osadniki

Dennice wykonuje się metodą wibroprasowania. W gotowym elemencie wykonuje się przyłącze na dowolny rodzaj rury, na wysokości zadanej przez zamawiającego. Minimalna głębokość osadnika powinna wynosić 0,5m.

Produkcja podstaw odbywa się jednoetapowo, otrzymany element jest monolitem zapewniającym 100% szczelności oraz wysokie parametry użytkowe tak pożądane w tworzeniu sieci kanalizacyjnych.

Elementy trzonu studni – kręgi

Kręgi są elementami stanowiącymi komorę roboczą studzienki. Produkowane są w procesie wibroprasowania.

Elementy wieńczące studnię

Pokrywy żelbetowe – są to żelbetowe płyty stosowane w przypadku stosowania studni do celów innych niż zbieranie wód powierzchniowych.

Pokrywy odciążające – pokrywy z zintegrowanym pierścieniem odciążającym, o wymiarze większym niż studnia, przenoszące obciążenia na grunt wokoł niej. Posiadają symetrycznie usytuowany otwór o średnicy 500 mm pod wpust żeliwny.

Pierścienie odciążające i pokrywy – pokrywa oparta na pierścieniu odciążającym, o wymiarze większym niż studnia, przenosi obciążenia na grunt wokół niej.

Elementy uzupełniające

Uszczelka plastyczna – uszczelka z gumy butylowej, plastyczna taśma o przekroju kwadratowym lub okrągłym, pakowana w rolkach o długości 3,5 mb.

Załadunek i rozładunek prefabrykatów

Do podnoszenia elementów należy używać urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy elementu podnoszonego. Prefabrykaty podwiesza się na specjalnych zawiesiach szczękowych, hakowych bądź kulowych o nośności dostosowanej do ciężaru przenoszonych elementów. Należy używać wyłącznie atestowanych zawiesi w nienagannym stanie technicznym.

Transport prefabrykatów

Wyroby należy transportować w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny być transportowane w sposób stabilny i uniemożliwiający przesunięcie ładunku pod wpływem sił bezwładności występujących podczas ruchu pojazdu. W zależności od rodzaju elementów i sposobu załadunku zaleca się stosowanie przekładek drewnianych. Ilość transportowanych elementów powinna być dostosowana do nośności środka transportowego.

Składowanie prefabrykatów

Teren na którym będą składowane wyroby powinien być utwardzony i odwodniony. Wyroby powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów elementów. Elementy należy składować w pozycji ich wbudowania. Zaleca się składowanie wyrobów na podkładach drewnianych, tak aby ich złącza nie stykały się z gruntem. Zapobiegnie to konieczności czyszczenia złączy przed montażem studni.

Montaż studni

Przygotowanie podłoża

Sposób posadowienia studni zależy od warunków gruntowo‑wodnych i powinien być zaprojektowany indywidualnie dla danego terenu. Studzienki należy montować w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej zagęszczonej do wskaźnika Is=0.98, podłożu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zagęszczonym, niestabilnym podłożu może spowodować osiadanie studni. Dokładny sposób posadowienia studni powinien być określony w projekcie budowlano‑konstrukcyjnym.

Montaż elementów

Na odpowiednio przygotowanym podłożu można posadowić dennicę. Dennica posiada gotowe przyłącza umożliwiające podłączenie rur. Przy jej montażu należy zwrócić szczególna uwagę na jej wypoziomowanie. Na górny zamek kręgu nakładamy zaprawę klejową. Przed nałożeniem kolejnego elementu, czyścimy jego kielich tak aby zapewnić odpowiednią przyczepność kleju. Po nałożeniu górnego elementu można go delikatnie docisnąć poprzez podkład drewniany, tak aby nadmiar kleju wypłynął.

Osadzenie wpustu żeliwnego

Wpust żeliwny montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej,bezpośrednio na kręgach lub na pokrywach odciążających, które posiadają odpowiednie gniazda zabezpieczające go przed przesunięciem.

Tolerancje wymiarowe

  • wysokość +/- 20 mm
  • średnica wewnętrzna +/-10 mm
  • grubość ścianki +/- 5 mm

Uwaga

Transport, składowanie i montaż powinien być wykonywany ze staranną uwagą oraz zachowaniem wszelkich zasad BHP.

Pokrywa odciążająca

pokrywa-odciazajaca-wpust
pokrywa-ociazajaca-wpustu-rys-tech

Pierścień odciążający i pokrywa

Pierścień-odciążający-i-pokrywa
Pierścień-odciążający-i-pokrywa-rys-tech

Kręgi

krag
kregi-rys-tech

Kręgi betonowe z dnem

krag-betonowy-z-dnem-2
krag-betonowy-z-dnem-2-rys-tech