Studnie betonowe typu BN, DIN 1000-2500 mm

Zastosowanie

Studnie typu BN dostępne są w czterech średnicach DN: ∅1000 mm, ∅1200 mm, ∅1800 mm, ∅2000 mm, ∅2500 mm. Studnie te składają się z elementów betonowych i żelbetowych łączonych na felc przy pomocy zaprawy lub uszczelek plastycznych.

Przeznaczeniem studni jest umożliwienie dostępu oraz wentylacja systemow kanalizacji drenażowej lub deszczowej, stosowanej w przypadkach gdzie nie ma znaczenia idealna szczelnośc złączy. Studnie typu BN mogą być montowane na głebokość do 4m w obszarach ruchu pieszego jaki i kołowego, w gruntach o dowolnych parametrach, przy klasie ekspozycji XA1.

Do studzienek mogą być podłączone przewody w zakresie wymiarowym DN 40 do DN 600 mm wykonywane z dowolnych materiałów dopuszczonych do stosowania przy budowie sieci kanalizacyjnej. Elementy typu BN produkowane są zgodnie ze wzorem starej normy na kręgi, lecz z materiałów o parametrach zgodnych z obowiązującą normą. Przykładowe zastosowania elementów studni typu BN:

 • studnie chłonne i rozsączające
 • studnie kopane metodą studniarską
 • studnie kanalizacji deszczowej – w miejscach nie narażonych na infiltrację
 • studnie w systemach drenażowych

Parametry wyrobów

Studnie szczelne typu BN produkowane są w oparciu o normę PN-EN 1917:2004.

 • beton o wytrzymałości nie mniejszej niż 40 MPa
 • nasiąkliwość do 6%
 • wskaźnik w/c nie większy niż 0,45
 • wodoszczelność elementów betonowych – 0,5 bar
 • obciążenie niszczące przy badaniu kręgów na zgniatanie – powyżej 25 kN/m

Wytrzymałość na pionowe obciążenia elementów wieńczących:

 • obciążenie próbne – powyżej 120 kN
 • obciążenie niszczące – powyżej 300 kN

Podstawy studni

Produkcja podstaw odbywa się dwuetapowo, poprzez dolanie dna żelbetowego w kręgu o dowolnej wysokości. W tak wykonanym elemencie wykonujemy otwory techniką diamentową. Otwory mogą mieć średnicę dopasowaną do uszczelek LKs lub inną, odpowiednią do montażu przejść szczelnych. W zależności od przeznaczenia studni, jej najniższa część może wyglądać następująco:

KRĄG Z DNEM

Stosowany w studniach rewizyjnych i zbiorczych

KRĄG BEZ DNA

Stosowany w studniach chłonnych


Elementy trzonu studni – kręgi

KRĘGI

Kręgi są elementami stanowiącymi komorę roboczą studzienki. Produkowane są w procesie wibroprasowania


Elementy wieńczące studnie

POKRYWY ŻELBETOWE

Są to żelbetowe płyty pełne lub posiadające niesymetrycznie umieszczony otwor o średnicy 500, 600 lub 625 mm. Wykonywane są dla pełnej gamy średnic studni.

PIERŚCIENIE ODCIĄŻAJĄCE I POKRYWY

Pokrywa oparta na pierścienieniu odciążającym, o wymiarze większym niż studnia, przenosi obciążenia na grunt wokół niej. Stosowane dla studni o średnicach DN 1000; 1200, 2000 mm.


Elementy uzupełniające

PIERŚCIENIE REGULACYJNE

Elementy służące do regulacji wysokości studzienki. Posiadają kształt dopasowany do gniazda w pokrywie lub zwężce dzięki czemu są zabezpieczone przed przesunięciem. Łączą się między sobą na pióro – wpust.

USZCZELKA PLASTYCZNA

Uszczelka z gumy butylowej, plastyczna taśma o przekroju kwadratowym lub okrągłym, pakowana w rolkach o długości 3,5 mb.

STOPNIE ZŁAZOWE

Na życzenie klienta montujemy lub dostarczamy luzem dowolny rodzaj stopni złazowych.

Załadunek i rozładunek prefabrykatów

Do podnoszenia elementów należy używać urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy elementu podnoszonego. Prefabrykaty podwiesza się na specjalnych zawiesiach szczękowych, hakowych bądź kulowych o nośności dostosowanej do ciężaru przenoszonych elementów. Należy używać wyłącznie atestowanych zawiesi w nienagannym stanie technicznym.


Transport prefabrykatów

Wyroby należy transportować w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny być transportowane w sposób stabilny i uniemożliwiający przesunięcie ładunku pod wpływem sił bezwładności występujących podczas ruchu pojazdu. W zależności od rodzaju elementów i sposobu załadunku zaleca się stosowanie przekładek drewnianych. Ilość transportowanych elementów powinna być dostosowana do nośności środka transportowego.


Składowanie prefabrykatów

Teren na którym będą składowane wyroby powinien być utwardzony i odwodniony. Wyroby powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów elementów. Elementy należy składować w pozycji ich wbudowania. Zaleca się składowanie wyrobów na podkładach drewnianych, tak aby ich złącza nie stykały sie z gruntem. Zapobiegnie to konieczności czyszczenia złączy przed montażem studni.


Montaż studni

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Sposób posadowienia studni zależy od jej obciążenia, od warunków gruntowo-wodnych i powinien być zaprojektowany indywidualnie dla danego terenu. Studzienki należy montować w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej zagęszczonej do wskaźnika Is=0.98, podłożu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zagęszczonym, niestabilnym podłożu może spowodować osiadanie studni. Dokładny sposób posadowienia studni powinien być określony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym.

MONTAŻ ELEMENTÓW

Na odpowiednio przygotowanym podłożu można posadowić krąg z dnem. Krąg z dnem może posiadać gotowe przyłącza umożliwiające podłączenie rur lub króćców przyłączeniowych. Przy montażu należy zwrócić szczególna uwagę na wypoziomowanie elementów. Na górny zamek kręgu nakładamy zaprawę. Przed nałożeniem kolejnego elementu, czyścimy jego kielich tak aby zapewnić odpowiednią przyczepność zaprawy. Po nałożeniu górnego elementu można go delikatnie docisnąć poprzez podkład drewniany, tak aby nadmiar zaprawy wypłynął. W przypadku montażu studni chłonnych lub rozsączających zamiast zaprawy można użyć paska geowłókniny do owinięcia styku od zewnątrz.

OSADZENIE WŁAZU

Właz kanałowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej na pokrywach lub pierścieniach regulacyjnych, które posiadają odpowiednie gniazda zabezpieczające go przed przesunięciem.

TOLERANCJE WYMIAR OWE

wysokość +/- 20 mm średnica wewnętrzna +/-15 mm grubość ścianki +/- 10 mm

UWAGA!

Transport, składowanie i montaż powinien być wykonywany ze staranną uwagą oraz zachowaniem wszelkich zasad BHP.

Pierścienie regulacyjne

pierscien-regulacyjny-din
PIERSCIEN-REGULACYJNY-BN

Pokrywa

pokrywa-din
pokrywa-bn--rys-tech

Pierścień odciążający i pokrywa

pokrywa-odciazajaca-dun
pierscien-pokrywa-bn-rys-tech

Kręgi

krag
kregi-bn-rys-tech

Kręgi betonowe z dnem

krag-betonowy-z-dnem
kregi-z-dnem-bn-tech

Pierścienie regulacyjne

pierscien-regulacyjny-din
krag-rys-tech

Pokrywa

pokrywa-din
pokrywa-bn--rys-tech

Pierścień odciążający i pokrytwa

pokrywa-odciazajaca-dun
pierscien-pokrywa-bn-rys-tech

Kręgi

kregi-2
kregi-bn-rys-tech

Kręgi betonowe z dnem

krag-betonowy-z-dnem
kregi-z-dnem-bn-tech

Pierścienie regulacyjne

pierscien-regulacyjny-din
krag-rys-tech

Pokrywa

pokrywa-din
pokrywa-bn--rys-tech

Kręgi

kregi-2
kregi-bn-rys-tech

Pokrywa

pokrywa-din
pokrywa-bn--rys-tech

Pierścień odciążający i pokrywa

pokrywa-odciazajaca-dun
pierscien-pokrywa-bn-rys-tech

Kręgi

kregi-2
kregi-bn-rys-tech

Pokrywa

pokrywa-din
pokrywa-bn-2500-rys-tech

Płyta redukcyjna

pokrywa-redukcyjna
plyta-redukcyjna-bn-rys-tech

Kręgi

krag
kregi-bn2500-rys-tech

Kręgi betonowe z dnem

krag-betonowy-z-dnem
kregi-z-dnem-bn-2500-rys-tech