Studnie szczelne typu DIN, DN 800-2000 mm

studnia-din

Zastosowanie

Studnie typu DIN dostępne są w pięciu średnicach DN: ∅800 mm ∅1000 mm ∅1200 mm ∅1500 mm ∅2000 mm. Studnie te składają się z elementów betonowych i żelbetowych łączonych przy pomocy uszczelek gumowych.
Przeznaczeniem studni jest umożliwienie dostępu oraz wentylacja systemów kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub ogólnospławnej. Mogą one być montowane w obszarach ruchu pieszego jaki i kołowego, w gruntach o dowolnych parametrach, przy klasie ekspozycji od XA1 do XA3. W zależności od średnicy, studnie mogą być posadowione na różnych głębokościach:

  • DN 1000 – 9 m
  • DN 1200 – 9 m
  • DN 1500 – 6 m
  • DN 2000 – 6 m

Przy posadowieniu studni na głębokość powyżej 6m należy każdorazowo wykonać obliczenia sprawdzające. Do studzienek mogą być podłączone przewody w zakresie wymiarowym DN 40 do DN 1400 mm wykonywane z dowolnych materiałów dopuszczonych do stosowania przy budowie sieci kanalizacyjnej. Dzięki swoim doskonałym parametrom, nasze studnie mogą być wykorzystywane np. jako obudowy studni głębinowych, separatorów, urządzeń pomiarowych na sieciach wodociągowych, zbiorniki na wodę deszczową, lub szamba.


Parametry wyrobów

  • Klasa betonu C40/50, możliwe – C40/50 HSR-Siarczanoodporny, C45/55
  • Klasa ekspozycji XA1, możliwe – XA2, XA3
  • Nasiąkliwość betonu <5%, możliwe – <4%
  • Stopień wodoszczelności betonu W10
  • Stopień mrozoodporności w wodzie F150
  • Wodoszczelność brak przecieku przy ciśnieniu wewnętrznym 50kPa (0,5 bar)

Podstawy studni

Produkcja podstaw odbywa się jednoetapowo, otrzymany element jest odlewem monolitycznym zapewniającym 100% szczelności oraz wysokie parametry użytkowe tak pożądane w tworzeniu sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Dennice wykonuje się z betonu samozagęszczalnego SCC metodą odlewania. W celu uzyskania nieskazitelnej jakości fi nalnej, elementy te dojrzewają w szczelnie zamkniętych formach.
Dennice monolityczne posiadają szerokie stopnie złazowe w kolorze żółtym, które w gotowym elemencie tworzą drabinkę o pionowym rozstawie szczebli 250 mm.

DENNICE  MONOLITYCZNE Z KINETAMI

Jest to monolityczna podstawa studni posiadająca kinetę o dowolnej konfi guracji wraz z przyłączami na dowolny rodzaj rury. Przyłącza systemowe PERFECT wykonywane są w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej bądź gniazd przyłączeniowych dla rur z uszczelką na bosym końcu. Dennice z kinetą monolityczną PERFECT produkowane są w trzech średnicach: 1000, 1200, 1500 mm

DENNICE MONOLITYCZNE BEZ KINETY

Jest to monolityczna podstawa studni w której wykonuje się przyłącza w pewnej odległości od dna. Podstawy takie stosuje się najczęściej do budowy studni osadnikowych, lub w studniach o średnicy ∅2000 mm w których kineta wykonywana jest w późniejszym etapie.


Elementy trzonu studni – kręgi

KRĘGI

Kręgi są elementami stanowiącymi komorę roboczą studzienki. Produkowane są w procesie wibroprasowania lub odlewania z betonu samozagęszczalnego SCC. Kręgi posiadają szerokie stopnie złazowe w kolorze żółtym, które w gotowym elemencie tworzą drabinkę o pionowym rozstawie szczebli 250 mm.

PŁYTY REDUKCYJNE

Płyty redukcyjne można stosować w studniach o głębokości powyżej 4,5m. Płyty umożliwiają zmianę średnicy studni na mniejszą. W płycie umieszczony jest stopień złazowy.


Elementy wieńczące studnie

ZWĘŻKI BETONOWE

Wykonywane w średnicah 1000 oraz 1200mm jako elementy wibroprasowane z maszynowo montowanymi szerokimi stopniami złazowymi kolorze żółtym, które w gotowym elemencie tworzą drabinkę o pionowym rozstawie szczebli 250 mm. Na zwężce można w sposób bezpośredni osadzić właz kanałowy.

POKRYWY ŻELBETOWE TYPU DIN

Są to żelbetowe płyty wykonane z betonu samozagęszczalnego SCC posiadające niesymetrycznie umieszczony otwór o średnicy 625mm. Wykonywane są dla pełnej gamy średnic studni.

POKRYWY ODCIĄŻAJĄCE

Pokrywy z zintegrowanym pierścieniem odciążającym, o wymiarze większym niż studnia, przenoszące obciążenia na grunt wokół niej. Posiadają niesymetrycznie usytuowany otwór o średnicy 625 mm pod właz kanałowy. Stosowane dla studni o średnicach DN 800; 1000; 1200; 1500, 2000 mm


Elementy uzupełniające

PIERŚCIENIE REGULACYJNE

Elementy służące do regulacji wysokości studzienki. Posiadają kształt dopasowany do gniazda w pokrywie lub zwężce dzięki czemu są zabezpieczone przed przesunięciem. Łączą się między sobą na pióro – wpust.

USZCZELKI MIĘDZYKRĘGOWE KLINOWE

Gumowe uszczelki stosowane do łączenia elementów studzienki. Profi l uszczelek zmienia się wraz z średnicą łączonych elementów. Uszczelki stosujemy równocześnie z pastą poślizgową zapewniającą łatwy montaż oraz dokładne i szczelne połączenie.

USZCZELKI MIĘDZYKRĘGOWE SAMOSMARUJĄCE

Gumowe uszczelki stosowane do łączenia elementów studzienki. Profi l uszczelki zmienia się wraz z średnicą łączonych elementów. Specjalna konstrukcja uszczelek eliminuje konieczność stosowania pasty poślizgowej

POKRYWY ŻELBETOWE TYPU DIN

Są to żelbetowe płyty wykonane z betonu samozagęszczalnego SCC posiadające niesymetrycznie umieszczony otwór o średnicy 625mm. Wykonywane są dla pełnej gamy średnic studni.

SZEROKIE STOPNIE ZŁAZOWE

Konstrukcję stopnia tworzy rdzeń stalowy pokryty tworzywem sztucznym w kolorze żółtym. Stopnie mają szerokość 330 mm i montowane są w ukladzie drabinowym.

Załadunek i rozładunek prefabrykatów

Do podnoszenia elementów należy używać urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy elementu podnoszonego. Prefabrykaty podwiesza się na specjalnych zawiesiach szczękowych, hakowych bądź kulowych o nośności dostosowanej do ciężaru przenoszonych elementów. Należy używać wyłącznie atestowanych zawiesi w nienagannym stanie technicznym.


Transport prefabrykatów

Wyroby należy transportować w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny być transportowane w sposób stabilny i uniemożliwiający przesunięcie ładunku pod wpływem sił bezwładności występujących podczas ruchu pojazdu. W zależności od rodzaju elementów i sposobu załadunku zaleca się stosowanie przekładek drewnianych. Ilość transportowanych elementów powinna być dostosowana do nośności środka transportowego.


Składowanie prefabrykatów

Teren na którym będą składowane wyroby powinien być utwardzony i odwodniony. Wyroby powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów elementów. Elementy należy składować w pozycji ich wbudowania. Zaleca się składowanie wyrobów na podkładach drewnianych, tak aby ich złącza nie stykały sie z gruntem. Zapobiegnie to konieczności czyszczenia złączy przed montażem studni.

Pierścienie regulacyjne

pierscien-regulacyjny-din
krag-rys-tech

Pokrywa

pokrywa-din
pokrywa-rys-tech

Pokrywa odciążająca

pokrywa-odciazajaca-dun
pokrywa-odciazajaca-rys-tech

Kręgi

krag
kregi-rys-tech

Kręgi betonowe z dnem

krag-betonowy-z-dnem
krag-z-dnem-rys-tech

Pierścienie regulacyjne

pierscien-regulacyjny-din
krag-rys-tech

Pokrywa

pokrywa-din
pokrywa-rys-tech

Pokrywa odciążająca

pokrywa-odciazajaca-dun
pokrywa-odciazajaca-rys-tech

Zwężka betonowa

zwezka-betonowa
zwezka-betonowa-rys-tech

Kręgi

kregi-2
kregi-2-rys-tech

Dennice monolityczne

dennice-monolityczne
dennica-monolityczna-rys-tech

Dennice z kinetą monolityczną PERFECT

Dennice-z-kinetą-monolityczną-PERFECT
dennica-monolityczna-perfect-rys-tech

Pierścienie regulacyjne

pierscien-regulacyjny-din
krag-rys-tech

Pokrywa

pokrywa-din
pokrywa-rys-tech

Pokrywa odciążająca

pokrywa-odciazajaca-dun
pokrywa-odciazajaca-rys-tech

Zwężka betonowa

zwezka-betonowa
zwezka-betonowa-rys-tech

Kręgi

kregi-2
kregi-2-rys-tech

Dennice monolityczne

dennice-monolityczne
dennica-monolityczna-rys-tech

Dennice z kinetą monolityczną PERFECT

Dennice-z-kinetą-monolityczną-PERFECT
dennica-monolityczna-perfect-rys-tech

Pierścienie regulacyjne

pierscien-regulacyjny-din
krag-rys-tech

Pokrywa

pokrywa-din
pokrywa-rys-tech

Pokrywa odciążająca

pokrywa-odciazajaca-dun
pokrywa-odciazajaca-rys-tech

Pokrywa redukcyjna

pokrywa-redukcyjna
pokrywa-redukcyjna-rys-tech

Kręgi

kregi-2
kregi-2-rys-tech

Dennice monolityczne

dennice-monolityczne
dennica-monolityczna-rys-tech

Dennice z kinetą monolityczną PERFECT

Dennice-z-kinetą-monolityczną-PERFECT
dennica-monolityczna-perfect-rys-tech

Pierścienie regulacyjne

pierscien-regulacyjny-din
krag-rys-tech

Pokrywa

pokrywa-din
pokrywa-rys-tech

Pokrywa odciążająca

pokrywa-odciazajaca-dun
pokrywa-odciazajaca-rys-tech

Pokrywa redukcyjna

pokrywa-redukcyjna
pokrywa-redukcyjna-rys-tech

Kręgi

kregi-2
kregi-2-rys-tech

Dennice monolityczne

dennice-monolityczne
dennica-monolityczna-rys-tech

Dennice z kinetą wykonywaną ręcznie

Dennice-z-kinetą-monolityczną-PERFECT
dennica-monolityczna-perfect-rys-tech